Pravidlá a podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetových stránok Online Lekáreň na Slovensku sa vzťahujú na predaj výrobkov a služieb objednaných zákazníkom na Online Lekáreň na Slovensku.com cez internet.

1. Pravidlá a podmienky predaja.

Všeobecné obchodné podmínkyzákazníka platia len ak s nimi Online Lekáreň na Slovensku výslovne písomne ​​súhlasí. Zmluva medzi zákazníkom a Online Lekáreň na Slovensku je platná len po súhlase zákazníka s obchodnými podmienkami. Objednávky a platby prebiehajú cez zabezpečené a šifrovavé pripojenie SSL. Akonáhle objednávka je urobená zákazník dostane potvrdenie na email. Pred odoslaním objednávky zákazník si prečíta obchodné podmienky a ak akceptuje ich, bude uzatvorená zmluva medzi Online Lekáreň na Slovensku a zákazníkom. Online Lekáreň na Slovensku odosiela tovar do celého sveta.

2. Ponuka a dostupnosť tovaru.

Všetky ponuky sú nezáväzné. Zoznam tovaru uvedený na našich stránkach sa dá kúpiť zo stránok Online Lekáreň na Slovensku. Avšak, ak z nejakých dôvodov objednaný tovar nemôže byť dodaný, budete informovaný o tom.

3. Opis tovaru.

Online Lekáreň na Slovensku si vyhradzuje právo meniť informáciu (najmä číslice, obrázky, hmotnosť / veľkosť) o. Tovar sa môže svojim vzhľadom trochu líšiť od zobrazeného obrázka z dôvodu reklamných účelov.

4. Ceny a platobné podmienky

Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na dopravu a tiež sú bez DPH (19%). Zákazník neplatí DPH, pretože ide o medzinárodnom obchode cez internet. Zákazník musí zaplatiť do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. V prípade, že nedôjde k včasnému zaplatenie jednotlivé faktúry za tovar v stanovenej lehote, objednávka bude považovaná za nezaplatenú. Po 7 dňoch kontaktujeme Vás telefonicky alebo e-mailom. Zamestnanec zákazníckeho servisu upresnia, či ešte stále chcete získať vybraný tovar. Ak nebude možné kontaktovať zákazníka telefonicky alebo e-mailom, bude objednávka automaticky zrušená.

5. Dopravné náklady

Online Lekáreň na Slovensku poskytuje dopravu zadarmo, ale expresné doručenie stojí 12 EUR.

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania objednávky zákazníka. V prípade nepredvídaných okolností webové stránky Online Lekáreň na Slovensku si vyhradzujú právo poskytovať služby alebo dodávať tovar. V prípade vyššej moci (prírodné katastrofy, vojnový stav, štrajk, výpadky výroby, výpadky v doprave i.) Alebo iných mimoriadnych udalostí, za ktoré nie je predávajúci zodpovedný, je oprávnený po dobu trvania a existencie vyššej moci dodávku obmedziť alebo zastaviť. V prípade, že trvanie vyššej moci presiahne 14 pracovných dní, sú strany oprávnené od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade zákazník dostane späť peniaze zaplatené za tovar alebo služby.

Objednávka je zdarma doručená do 8 - 13 dní. Expresné doručenie trvá 3-7 pracovných dní. Ak je dodacia lehota bude predĺžená z akýkoľvek dôvodov, zákazník bude o tom informovaný.

7. Storno objednávky a dôsledky

Zákazník má právo od uzavretej zmluvy písomne ​​odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od jej uzavretia. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené v písomnej forme (napr. Faxom alebo e-mailom). Lehota začína po obdržaní tohto poučenia v písomnej forme, nie však pred dodaním tovaru príjemcovi (pri návratnej dodávke tovaru rovnakého druhu nie pred dodaním prvej čiastkovej dodávky) a takisto nie pred splnením našich informačných povinností podľa § 246 ods. 2b súvisí s § 1 ods. 1 a 2 EGBGB, ako aj našich Online Lekáreň na Slovensku povinností podľa § 312e ods. 1 a EGGB, bod 246 ods. 3 EGGB. Na dodržanie lehoty na odvolanie stačí včasné odoslanie odvolania alebo veci. Odvolanie je potrebné smerovať na našu adresu Konsekwencje odwołanie: Následky odvolania

V prípade účinného odvolania sa vzájomne prijaté plnenia musia vrátiť a prípadne získané úžitky (napr. Úroky) vydať. Ak nemôžete nám prijaté plnenie úplne alebo čiastočne vrátiť, alebo môžete vrátiť iba v zhoršenom stave, musíte nám prípadne do tej miery poskytnúť náhradu hodnoty. Pri prenechanie vecí to neplatí, ak je dôvodom zhoršenia stavu tovaru výlučne jeho skúšanie - ako by to bolo možné napr. V obchode (pri zatavenom tovar nesmie byť odstránená fólia). Inak môžete povinnosti nahradiť hodnoty za vzniknuté zhoršenie veci, ktorá bola uvedená do užívania v súlade s určeným účelom, zabrániť tak, že vec nebudete používať ako svoje vlastníctvo a spadne od všetkého, čo by znižovalo jej hodnotu. Veci, ktoré je možno poslať v balíku, je potrebné poslať späť na riziko Online Lekáreň na Slovensku.

Vrátenie tovaru pre zákazníka je bezplatné. Prijatie nedostatočne vyplatených alebo nevyplatených spätných zásielok bude odmietnuté. Tovar nevhodné k zasielaniu v balíku bude u Vás vyzdvihnutý. Platobné záväzky musia byť splnené v priebehu 60 dní. Lehota na zákazníka začína plynúť odoslaním vyjadrenia odvolania alebo odoslaním tovaru a pre Online Lekáreň na Slovensku ich prijatím.

8. Vrátenie tovaru

V súlade s právnymi predpismi zákonov Európskej únie o výdaji a predaji liečiv, lekáreň nesmie predané lieky vziať späť a vrátiť peniaze. Avšak, v niektorých prípadoch uvedených v § 7, zákazník môže vrátiť objednané výrobky.

9. Vlastníctvo

Dodávaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia vlastníctvom Online Lekáreň na Slovensku

10. Zodpovednosť

Online Lekáreň na Slovensku zodpovedá za vady dodaného tovaru iba v tých prípadoch, pokud kupujúci nepoužíval tovar v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne v rozpore s pokynmi predávajúceho. Online Lekáreň na Slovensku tiež zodpovedá za vady tovaru, ak boli spôsobené pri ich zabalenie v Online Lekáreň na Slovensku. Ak vady tovaru spôsobené prepravou, zodpovednosť za to nesie spoločnosť poskytujúca dopravné služby.

11. Ochrana osobných údajov

Pre riadne vybavenie Vašej objednávky potrebujeme poznať Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje budú považované za dôverné a nie sú poskytované tretím stranám.